DEVLET DEDİĞİN NEDİR Kİ...?

Turcomoney 01.02.2014 331
Haber

Kadın Gözüyle Zuhal Mansfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı mansfield@turcQmoney.com Devlet dediğin nedir ki...? Türk Milleti kadar devlet kurmuş başka bir millet yok. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 yıldız bugüne kadar kurmuş olduğumuz devletleri, ortasındaki güneş ise 1923 yılında kurmuş olduğumuz 17. Devlet olan Türkiye Cumhuriyetfni ifade ediyor. Peki devlet dediğiniz şey nedir? Uç Unsur Teorisi. Devlet konusunda pek çok tanım yapılmıştır ve yapıl-maya da devam etmektedir. Bu tanımların içinde şüphesiz en benimsenmişi kökeni Georg Jellinek'in ilk baskısı 1900 yılında yayınlanan "Allgcmeine Staatslchre'de" bulunan "üç unsur teorisi (Dreielementenlehre, three elements Lheory)" diye bilinen teoriye göre yapılmış olan tanımdır. Bu teoriye göre devlet, invsan, toprak ve egemenlik unsurlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir varlık olarak tanımlanmaktadır. TANIM: Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır. Genel ve klasik bir ifadeyle, belli bir toprak üzerinde müstakil bir teşkilat kurmuş insan topluluğuna devlet denir. Devletin öğeleri şunlardır: 1. Millet, 2. Mecazibüyüklük - mevkii (toprak/ vatan), 3. Devlet organları / kuvvetleri. Anlaşıldığı gibi, millet olmadan diğer ögerlerin hiçbir anlamı olmuyor. Peki millet ne anlama geliyor? Millet kelimesin sözlük anlamı; çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Bir milleti millet yapan en önemli olmazsa olmaz unsur ortak 'dil dir. 1 Iatta ortak dine götüren yol da ortak dil'dir. Ortak dil ile ortak idealler (ülkü) konusunda mutabakat zemnıi oluşur. Ortak değerler, idealler, inançlar, ahlaki değerler, ortak anlayış velhasıl ortak paylaşımların tamamı ancak ve ancak ortak konuşulan dil ile gerçekleşebilme şansına sahiptir. Asgari müşterekler hususunda mutabakat sağlandığında bir miller oluşmuş demektir. Atatürk'e göre Türk Milletine uyan tarif şöyle: 'Türk milletinin teessünde müessir olduğu görülen tabiî ve tarihi vakıalar' şunlardır. - Siyasi varlıkta birlik - Dil birliği - Yurt birliği - Irk ve menşe birliği - Tarihi kabaret - Ahlâki kabarel (karabet = i. A. «kurbıdan). Hısımlık, akrabalık, soyca ve zürriyetçe insanlar arasındaki yakınlık: Aramızda karâbet vardır. Karâbet-i sıhriyye - Kız alıp vermekle doğan münasebet ve yakınlık. Bir millet, azami mutabakat sağladığı müşterekler doğrultusunda oldukça sLatik ve Labiyatiyle değiştirilmesi neredeyse imkânsız bir anayasa ile devletin ilk temelini atmış olur. Bu anayasal düzen çerçevesinde kanunlar değişkendir ve değişken olmalı. Anayasaya aykırı olmaması şartıyla kanunlar güncellenmeli ve uygulamasının böyle olması da gayet doğal ve normaldir. Bir milletin devletini kurup, işlevini tatbik edecek bir mevkii'ye, toprağa, bir vatana ihtiyaç vardır. Bir millet 'Vatan' diye benimsediği, sevdiği, gönül verdiği ve özdeşleşdiği bir toprağa sahip değilse, devletîeşemiyor. Devlet, maddi bir varlık değildir, bir vücudun bünyesi gibidir. Devletin manevi ve Lıizel kişiliği vardır. Bu manevi ve tüzel kişiliği oluşturduğu gibi, korumak ve varlığını sürdürmek kurmay milletin hakkı ve görevidir. Tabii ki mecazibüyüklük - mevkii (toprak/vataıı) kavramının / kavramlarının en önemli karekteristik özelliği ve kurmay milletin gayeyi hayali 'egemenliktir'. Vatan toprakları bir milletin egemenliğini kurup sağlaması için ancak bir zemin oluşturur. â Kadın Gözüyle Zuhal Mansfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı mansfieldljŞturcomüney.com Devlet dediğin nedir ki...? Türk Milleti kadar TT T ¦¦ ¦¦ mnu" ¦ ^ ¦ İç Unsur leorısı. Ataturke gore iurk Millet ine uyan tarır devlet kurmuş I I Devlet konusunda pek çok şöyle: 'Türk milletinin teessünde müessir başka bir millet yok tanım yapılmıştır ve yapıl-maya olduğu görülen tabiî ve tarihi vakıalar' , ıı i - da devam etmektedir. Bu tanımların içinde şunlardır. ^UmnurvaŞKanugl şüphesiz en benimsenmişi kökeni Georg - Siyasi varlıkta birlik forsumuzdaki lellinek'in ilk baskısı 1900 yılında yayınlanan - Dil birliği 16yıldız bugüne "A%meine Staatslchrc'dc''bulunan «ÜÇ -Yurtbirlıgi ' ° unsur teorisi (Dreielementenlehre, three - İrk ve menşe birliği kadar kurmuş elements Lheory)" diye bilinen teoriye göre - Tarihi kabaret olduğumuz devletleri, yaPllmı? olan lammdır- Bu teoriye göre devlet, - Ahlâki kabarel jı... . insan, toprak ve egemenlik unsurlarının bir (karâbet = i. A. «kurbıdan). Hısımlık, OrtaSinaaKl güneş ise araya gelmesiyle oluşmuş bir varlık olarak akrabalık, soyca ve zürriyetçe insanlar 1923 yilinda kurmuş tanımlanmaktadır. arasındaki yakınlık: Aramızda karâbet vardır. oldUQUmUZ 17 TANIM: Devlet, belirli bir toprak parçası Karâbet-i sıhriyye - Kız alıp vermekle doğan & ' üzerinde egemen olan belirli bir insan münasebet ve yakınlık. Devlet olan Türkiye topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır. Bir millet, azami mutabakat sağladığı Cumhuriyetfni ifade c îenel ve klasik bir ifadeyle, belli bir toprak müşterekler doğrultusunda oldukça sLatik • j i üzerinde müstakil bir teşkilat kurmuş insan ve Labiyatiyle değiştirilmesi neredeyse euiyur. rem UcVLcL topluluğuna devlet denir. Devletin öğeleri imkânsız bir anayasa ile devletin ilk temelini dediğiniz şey nedir? şunlardır: atmış olur. Bu anayasal düzen çerçevesinde 1. Millet, kanunlar değişkendir ve değişken olmalı. 2. Mecazibüyüklük - mevkii (toprak/ Anayasaya aykırı olmaması şartıyla kanunlar vatan), güncellenmeli ve uygulamasının böyle olması 3. Devlet organları / kuvvetleri. da gayet doğal ve normaldir. Anlaşıldığı gibi, millet olmadan diğer Bir milletin devletini kurup, işlevini ögerlerin hiçbir anlamı olmuyor. Peki millet tatbik edecek bir mevkii'ye, toprağa, bir ne anlama geliyor? vatana ihtiyaç vardır. Bir millet 'Vatan' Millet kelimesin sözlük anlamı; çoğunlukla diye benimsediği, sevdiği, gönül verdiği aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında ve özdeşleşdiği bir toprağa sahip değilse, dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek devletîeşemiyor. Devlet, maddi bir varlık birliği olan insan topluluğudur. değildir, bir vücudun bünyesi gibidir. Bir milleti millet yapan en önemli olmazsa Devletin manevi ve Lıizel kişiliği vardır, olmaz unsur ortak 'dil'dir. 1 Iatta ortak dine Bu manevi ve tüzel kişiliği oluşturduğu götüren yol da ortak dil'dir. Ortak dil ile ortak gibi, korumak ve varlığını sürdürmek idealler (ülkü) konusunda mutabakat zemnıi kurmay milletin hakkı ve görevidir. Tabii oluşur. Ortak değerler, idealler, inançlar, ki mecazibüyüklük - mevkii (toprak/vataıı) ahlaki değerler, ortak anlayış velhasıl ortak kavramının / kavramlarının en önemli paylaşımların Lamamı ancak ve ancak ortak karekteristik özelliği ve kurmay milletin konuşulan dil ile gerçekleşebilme şansına sahiptir. gayeyi hayali 'egemenliktir'. Vatan toprakları Asgari müşterekler hususunda mutabakat bir milletin egemenliğini kurup sağlaması sağlandığında bir miller oluşmuş demektir. için ancak bir zemin oluşturur. TURGDMDNEyCOM ı ŞUBAT 2014 I