YENİ HEDEFLERİ AFRİKA PAZARI

Bursa-Sabah 24.01.2014 325
Haber

Yeni hedefleri Afrika pazarı Gözünü Afrika pazarına diken BUGİAD'lı girişimciler,yatırım fırsatlarını uzmanından dinledi.TÜRKİYE'NİN en başarılı kadın girişimcilerinden Zuhal Mansfıeld, BUGIAD'lılara 'Afrika Yatırım Fırsatları' başlıklı seminer verdi. Afrika'yı dünyanın parlayan kıtası olarak tanımlayan Mansfield, bu ülkelerdeki zengin doğal kaynakların ve genç nüfusun kıtanın stratejik önemini her geçen gün artırdığını söyledi. 4'te 

'Türk girişimci Afnka pazarında büyüyor1 Bursalı kadın girişimcilere seslenen DEİK Afrika Başkan Yardımcısı ve Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Türk şirketlerinin Afrika'da örnek yatırımlar yaptığına dikkat çekti ÖRNEK GİRİŞİMCİ ı TÜRKİYE'NİN en başarılı iş kadınları arasında yer alan Zuhal Mansfield, yurtdışında yaşayan En Başarılı Girişimci Ödülü'nü 2000'de almıştı. 2002'de 'En İyi Madenci Ödülü' 20Ö8"de 'En İyi Kadın Girişimci Ödülü' 2009'da ise 'En İyi Kadın İhracatçısı Ödülü' alan Mansfield, DEİK Afrika Başkan Yardımcılığı ve Türk-Mısır İş Konseyi başkanlığını yürütüyor. Bursa Girişimci İşadamları Derneği (BUGİAD) Kadın Girişimciler Konseyi'nin davetlisi olarak girişmcilerle buluşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu [DEİK] Afrika Başkan Yardımcısı ve Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield Türk iş çevrelerinin Afrika'daki başarısından söz etti. Afrika'da en büyük yatırımların Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyetinden oluşan BRICS ülkeleri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Zuhal Mansfield, Türk yatırımcılarının da Afrika pazarında yer almaya başladığını ifade etti. Arçelik firmasının yerel bir ev aletleri firmasını satın alarak Güney Afrika pazarına girdiğini belirten Mansfield, "Bu tür Türk girişimcilerin sayısının Afrika pazarında artmasını temenni ediyorum" dedi. AFRİKA PARLAYAN KITA' Afrika'yı dünyanın parlayan kıtası olarak tanımlayan Zuhal Mansfield, Afrika'nın zengin doğal kaynakları ve genç nüfusu ile stratejik öneminin her geçen artırdığının altını çizdi. Afrika'nın yardıma değil yatırıma ve ticaret imkânlarının artırılmasına ihtiyaç duyduğunu belirten Mansfield, "Böylesine büyük ve önemli bir pazarda Türk iş dünyası güçlü bir şekilde yer almalı" dedi. Afrika kıtasındaki tüm ülkelere yatırım yapılabileceğini dile getiren Mansfield, Afrika'nın, insanların zihnine yanlış kodlandırıldığmı belirtti. Yıllarca Etiyopya'nın sadece yardıma muhtaç bir ülke olarak gösterildiğini ifade eden Mansfield, Etiyopya'nın dünyanın yatırım merkezi haline dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Mansfield, "80 milyon nüfusu ve yüzde 100'e varan teşviklerle yatırımcıların mutlaka ziyaret etmesi gereken bir ülke olan Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika Birliği'nin merkezi konumunda ayrıca birçok dünya markası burada fabrika kuruyor" dedi. FAVORİ KENYA VE KONGO Kenya'nın da Doğu Afrika ekonomisinin merkezi konumunda olduğunu söyleyen Mansfield, ülkenin ciddi bir üretici olma yolunda ilerlediğini, sahip olduğu nüfus potansiyeli ile çevre ülkelerle yapılan ticarette merkez konumunda olduğunu belirtti. Verdiği seminerde Demokratik Kongo'dan da bahseden Mansfield, ülkenin yakın gelecekte ticaret için ciddi umutlar vaat ettiğini belirtti. 500 FİRMA 690 MİLYAR CİRO Afrika'nın ilk 500 firmasının toplam ciroları 690 milyar dolar olduğunun altım çizen Mansfield, "Bize sürekli olarak fakir olarak gösterilen Afrika kıtasında yer alan Nijerya'nın GSYH'si 395 milyar düzeyindedir. Başkenti Lagos dünyanın en çok göç alan şehri. Haftada 6 bin kişi Lagos'a taşınıyor. Perakende pazarı her yatırımcının iştahını kabartıyor. Sadece kentin GSYH'si 41 milyar dolar. Birleşmiş Milletler, Lagos'un 20 yıl sonra dünyanın en büyük ve kalabalık kentleri arasında ilk 10'da olacağını söylüyor" diye konuştu. Gerçekleştirilen seminerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren BUGİAD Kadın Girişimciler Komisyonu Başkanı Dilek Ataygeldi Afrika hakkında bilinmeyen birçok konu hakkında üyeleri bilgilendirdiği için Zuhal Mansfield'e teşekkür etti. pazarınoa Duyuyor Bursalı kadın girişimcilere seslenen DEİK Afrika Başkan Yardımcısı ve Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Türk şirketlerinin Afrika'da örnek yatırımlar yaptığına dikkat çekti ursa Girişimci İşadamları yardıma değil yatırıma ve ticaret ticarette merkez konumunda oldu- 1 m Derneği [BUGİAD] Kadın imkânlarının artırılmasına ihtiyaç ğunu belirtti. Verdiği seminerde I Girişimciler Konseyi'nin duyduğunu belirten Mansfield, Demokratik Kongo'dan da bahse- I ¦ davetlisi olarak girişmci- "Böylesine büyük ve önemli bir den Mansfield, ülkenin yakın gele- JLmmtJ lerle buluşan Dış Ekono- pazarda Türk iş dünyası güçlü bir çekte ticaret için ciddi umutlar mik İlişkiler Kurulu [DEİK] Afrika şekilde yer almalı" dedi. vaat ettiğini belirtti. Başkan Yardımcısı ve Türk-Mısır Afrika kıtasındaki tüm ülkelere a zonuiıvAD ninn İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfi- yatırım yapılabileceğini dile geti- ^UU FİRMA 690 MİLYAR CİRO n eld Türk iş çevrelerinin Afrika'da- ren Mansfield, Afrika'nın, insan- Afrika'nın ilk 500 firması- ki başarısından söz etti. larm zihnine yanlış kodlandırıldı- nın toplam ciroları 690 mil- Afrika'da en büyük yatırım- ğım belirtti. Yıllarca Etiyopya'nın yar dolar olduğunun altını çizen i ların Brezilya, Rusya, Hindistan, sadece yardıma muhtaç bir ülke Mansfield, "Bize sürekli ola- Çin ve Güney Afrika Cumhuri- olarak gösterildiğini ifade eden rak fakir olarak gösterilen Afrika yeti'nden oluşan BRICS ülke- Mansfield, Etiyopya'nın dünyanın kıtasında yer alan Nijerya'nın k. leri tarafından gerçekleştirildi- yatırım merkezi haline dönüşmek GSYH'si 395 milyar düzeyin- • ğini söyleyen Zuhal Mansfield, üzere olduğunu söyledi. dedir. Başkenti Lagos dünyanın Türk yatırımcılarının da Afrika Mansfield, "80 milyon nüfu- en çok göç alan şehri. Haftada I pazarında yer almaya başladığı- su ve yüzde 100'e varan teşvik- 6 bin kişi Lagos'a taşınıyor. | m ifade etti. lerle yatırımcıların mutlaka ziya- Perakende pazarı her yatırımcı- Arçelik firmasının yerel bir ret etmesi gereken bir ülke olan nın iştahını kabartıyor. Sadece ev aletleri firmasını satın alarak Etiyopya'nın başkenti Addis kentin GSYH'si 41 milyar dolar. " _ i _ ¦ ¦ *r\\ Güney Afrika pazarına girdiğini Ababa, Afrika Birliği'nin merkezi Birleşmiş Milletler, Lagos'un 20 URNEK bIRIbIMU belirten Mansfield, "Bu tür Türk konumunda ayrıca birçok dünya yıl sonra dünyanın en büyük ve .. . f . \ girişimcilerin sayısının Afrika markası burada fabrika kuruyor" kalabalık kentleri arasında ilk TÜRKİYE NİN en başarılı iş kadınla- pazarında artmasını temenni edi- dedi. 10'da olacağını söylüyor" diye n arasında yer alan Zuhal Mansfi- yorum" dedi. - konuştu, eld, yurtdışında yaşayan En Başarı- . FAVORİ KENYA VE KONGO Gerçekleştirilen seminerin onGno^'mc 20n^d?alZŞo'H AFRİKA PARLAYAN KITA' Kenya'nın da Dogu Afrika oldukça verimli geçtiğini dile 'e i ¦ tc rP r- -a- en-CÂH"r"U'?nnQ,H 6 Afrika'yı dünyanın parlayan ekonomisinin merkezi konu- getiren BUGİAD Kadın Girişim- • n,c' i" i/" j u *i,...... ,a kıtası olarak tanımlayan Zuhal munda olduğunu söyleyen çiler Komisyonu Başkanı Dilek ise En İyi Kadın Ihracatcısı Odulu alan r. , J . , M ,, .5, ,. .. A. , ,, , ncıı/ v-.- Mansiıeid, Afrika nın zengin doeai Mansiıeid, uıkenm ciddi bir ure- Atayeeidı Afrika hakkında bıim- Mansfıeld, DEİK Afrika Başkan Yar- , ÖM .ö .. . , , , i ı un j dımcılığı ve Türk-Mısır İs Konseyi bas- kaynakları ve genç nufusu ile stra- tıcı olma yolunda ilerlediği- meyen birçok konu hakkında kanlığını yürütüyor tejik öneminin her geçen artır- ni, sahip olduğu nüfus potansi- üyeleri bilgilendirdiği için Zuhal dığmm altını çizdi. Afrika'nın yeli ile çevre ülkelerle yapılan Mansfield'e teşekkür etti.