Adana ' da , Afrika ekonomisi masaya yatırıldı

Dunya 12.04.2013 231
Haber

 

Adana Sanayi Odası ( ADASO ) , DEİK ve Türk Ekonomi Bankası ( TEB ) işbirliğiyle , ADASO Konfe rans Salonu ' nda ' Afrika Uzak Değil ' konulu seminer düzenlendi . Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş kam Sadi Sürenkök , DEİKTürkMı sır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mans field , TEB Büyük Kurumsal Müşte riler Genel Müdür Yardımcısı Başar Ordukaya , BNP Paribas Afrika Böl ge Direktörü Vincent Davignon ve TEB KOBİ Bankacılığı Bölge Di rektörü Halil Vurarak ' ın konuşma cı olarak katıldığı seminere , işa damlarının ilgisi yoğundu . ADASO Salonu ' nda düzenle nen seminerin açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Ku rulu Başkanı Sadi Sürenkök , Afrika kıtasının sadece Türkiye ' nin değil küresel güçlerin ve global oyuncu olmak isteyen birçok ülkenin ügi odağı olduğunu belirterek , son yıl larda hammadde fiyatlarındaki hızlı yükseliş , maden deposu ko numundaki kıtayı bir anda gün deme taşıdığını bildirdi . AFRİKA ' DAN PAY ALINMALI Türkiye ' nin Afrika Kıtası ile karşılıklı ticaret hacminin 2012 yı lında yaklaşık 20 milyar dolar se viyesinde olduğunu vurgulayan Sürenkök , Türk yatınmcıların da pazarda 1 . 5 milyar dolarlık yaön mının bulunduğunu ifade etti . Sü renkök , " Afrika pazanmn 20 yıl sonra 2 . 6 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor . Dolayısıyla Türk işa damlanmızın bu büyük pazarda daha çok pay almak için daha çok çabalaması hatta bir strateji ile ha reket etmesi uygun olacaktır " dedi . Afrika kıtasında çok ciddi eko nomik potansiyel bulunduğunu kaydeden Mansfield , sözlerine şöy le devam etti : " Bizim de iş dünyası olarak oradaki pastadan pay al mamız gerekiyor . Afrika ile ilgili 1989 ' da İsmail Cem ' in Afrika atılı mıyla başlayan , 1998 ' de de ' Afrika Açılımı Eylem Plam ' nı ve 2005 ' de de ' Afrika Yılı ' ilamyla süren ilişki ler var ve Afrika ' da artık başka şey ler oluyor . Dışişleri Bakanlığı ' nın 31 elçisi var . Ulaştırma Bakanlığı , Türk Hava Yollan olarak her yere uçuyor . Kızılay yardımlar gönderi yor . Ekonomi Bakanlığı ' nın açtığı ticaret müşavirlikleri canavar gibi çalışıyor . Artık eskiden bildiğimiz ne varsa , o ezberlerin hepsinin bo zulma zamanı geldi . Bunu da hem siyasi yapıyla , hem de iş dünyasıy la hep birlikte el ele yapıyoruz . Genel sorunumuz belli zaten . Av Sadi Sürenkök ve Zuhal Mansfield , Afrika pazarının gelişimine dikkat çekerek , Türk işadamlarının burada yer alması gerektiğine vurgu yaptılar . rupa ile yapmış olduğumuz Güm rük Birliği Anlaşması ' ndan kay naklanan sıkıntılar var . Bunlan da aşmak adına , bakanlarımız gece gündüz demeden çalışıp , her ülke ye has serbest ticaret anlaşmaları yapıyorlar bizim önümüzün açıl ması için . " ' KENTLEŞME EKONOMİDE ÖNEMLİ ' Türkiye ' nin , inanılmaz bir ba şan göstererek geçen yıllarda yüz de 8 . 9 oranında bir yükselmeyi ya kaladığını aktaran Mansfield , " Bu nu nasıl yakaladı ? 1980 ' li yıllarda 3 milyar dolar ihracatımız var , şim di 150 milyar dolar ihracatımız var . O zaman sanayinin ihracatta ki payı yüzde 10 , şimdi yüzde 92 . Peki şimdi nereye gidebiliriz ? Za ten sanayi yüzde 92 oranıyla ihra catta pay almış . 1980 ' li yıllardan bugüne dünyanın 17 ' inci büyük ekonomisi haline gelmişiz . Bunun * " Hai mansi ii r en büyük nedeni kendeşme . Şe hirlere çok ciddi bir göç almışız . Göç kendi ekonomisini de berabe rinde getirmiş . Sosyologlara baktı ğınız zamanda 15 yılda yüzde 60 ' lık bir kentleşmeyi , insan ve ha va kirliliği gibi nedenlerle çok kötü görüyorlar . Ekonomistler ise bu kentleşmenin ekonomiyi getirdiği noktaya dikkat çekiyorlar . Ekono miyi ayakta tutan kentleşme işte burada . Yaklaşık 500 bin ev , 5 . 4 müyon tane beyaz eşya , 24 milyon tane cep telefonu kullanmışız . Tür kiye ' ye milyonlarca turist gelmiş . Bunların hepsi ekonomiyi ayakta tutmuş " şeklinde konuştu . Afrika ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan yararlanılmasını is teyen Zuhal Mansfield , şunları kay detti : " Eskiden yaptığımız ihracatı sadece Avrupa ' ya yapıyorduk . Av rupa ' da rüzgar esermiş , biz burada zatürree olurmuşuz . Şimdi Orta doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi çok 4 ciddi şekilde Akdeniz ' de hüküm sürebileceğimiz , yer alabileceği miz , çok sağlıklı ihracat yapacağı mız yerler haline geldi . Bunun sa vunucusuyum . Neden ? Çünkü Sü veyş Kanalı ' nı indikten sonra bir çok rakip çıkmaya başlıyor . Sü veyş ' i indiniz mi , bir defa daha ucuz nakliyeyle mal getiren ülke si zin önünüze geçiyor . Çin ve Hin distan gibi çoklu üretim yapan ül keler sizin önünüze geçiyor . Bu açıdan Süveyş ' in üstü bizim hedef bölgelerimiz olmalı . Ama Akde niz ' de bir Arap Baharı yaşandı . Bu Arap Baharı ' nda aylık 100 milyar dolarlık ticaret durdu . Bu 100 mil yar dolarlık sıkıntı , bir kaç ay idare etti ama 8 aya çıkınca Akdeniz iflas etti . Dolayısıyla euro bölgesi çok ciddi bir darbe aldı . " YATIRIMLAR 2 MİLYAR DOLARI BULDU Euro bölgesinin yaşanan kriz sonrası hemen tedbir paketlerini devreye soktuğunu ifade eden Mansfield , " Kore , Japonya ve Ame rika ile serbest ticaret anlaşması yaptılar . Biz bunu seyretmemeli yiz . Hemen tedbir paketlerimizi alıp , ' Biz Afrika ' da neler yapabili riz ? ' kısmını düşünüyoruz . 4 yıl önce Mısır ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmimiz 800 milyon dolardı , şimdi 5 milyar dolan geç ti . Yatınmlanmız sadece 400 mü yon dolardı , 2 milyar dolara ulaş tık . 60 bin Mısırlıyı istihdam eder hale geldik . İş dünyası olarak artık dünya oyuncusuyuz , küresel oyun culanz . O yüzden nerede ne oldu ğunu bilmek durumundayız . "