Mısır ' daki bankalar Türk alıcıları bekliyor

Dunya 12.04.2013 230
Haber

Mısır Yatırım Bakanı Osama Saleh , Türk bankalarının Mısır ' da banka alabileceklerini , ortaklık kurabileceklerini söyledi . Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ( DEİK ) Türk Mısır İş Konseyi tarafından organize edilen ça lışma toplantısı , İstanbul Levent ' teki TOBB Pla za gerçekleştirildi . Toplantıya Mısır Yatırım Ba kam Osama Saleh , Mısır Ankara Büyükelçisi Ab derahman Salaheldin ve DEİK TürkMısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield katıldı . Mısır ' da önümüzdeki 2 yılda orta ve mega ölçekli milyarlarca dolarlık projelerin hayata geçirile ceğini belirten Yatınm Bakam Saleh , Türk yatı nmcıların bu fırsatlan kaçırmaması gerektiğini kaydetti . Mısır ' ın başta Avrupa Birliği , Afrika ve ABD olmak üzere çok sayıda ikili anlaşmaya sa hip olduğunu dile getiren Saleh , bu anlaşma larla 2 milyarlık nüfusa sahip pazara hitap edi lebileceğini aktardı . Mısır ' da bankacılık sektö ründe de avantajlar olduğunu ifade eden Saleh , " Mısır Merkez Bankası olarak yeni lisanslar vermiyoruz . Ancak bazı bankalar satın alınma ya uygun durumda . Dolayısıyla Türkiye ' deki ba zı bankalara Mısır ' daki bazı bankalan önerebi liriz . Bunlar ortak banka halini alabilirler . Yeni bir bankanın sıfırdan kurulması yerine böyle bir yol seçilebilir . Bence burada çok büyük bir fırsat var . Türk bankaları mevcut fırsatlan değerlen direbilirler " diye konuştu . Türk bankalannın Mısır bankalarını satın al malanna sıcak baktıklannı vurgulayan Saleh , Mısır ' ın bankacılık sektöründe Türk bankalan görmekten memnuniyet duyacaklannı aktardı . Saleh , " Piyasada farklı fırsatlar da var . Biz de Türk bankalarına açığız . Mısır , bankacılık sek törü ile gurur duymaktadır . 2004 ' te bankacılık sektörümüz büyük bir reform geçirdi . Devrim esnasında da Mısır bankacılık sistemi ne kadar sağlam olduğunu gösterdi " dedi . ORTAK PARA BİRİMİYLE TİCARET YAPILMALI ' DEİK TürkMısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield de yaptığı konuşmada Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomi ilişkilerin artması için 3 konunun hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı . Bunlardan ilkinin anlaşmalı tanm olduğunu söyleyen Mansfield , Mısır ' ın ithal gı dalarının bir kısmının böylece Türkiye ' den karşılanabileceğini belirtti . İkinci olarak ortak para birimi olmasımn veya kendi paralanyla iki ülkenin ticaret yapması gerektiğinin altını çi zen Mansfield , son olarak da vizelerin kalkması gerektiğini ifade etti . Mansfield , sözlerini şöy le sürdürdü : " Arap coğrafyasında , İslam coğ rafyasında bizimde ortak bir paramız olması la zım . Bizim kendi paralarımızla ithalat ihracat yapabiliyor olmamız lazım . Bir Mısır poundu nu alıp , Türk lirasıyla da karşılıklı ticareti baş latmamız lazım . Ama bunun için olmazsa ol mazımız , ortak banka . Ortak bankalarımızın biran evvel hareket geçmesi lazım ki , biz bunu gerçekleştirebilelim . "